श्रीमहिषासुरमर्दिनीस्तोत्रम्‌ - श्रीरामकृष्णकविः

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ॥
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भुरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे पर्वतकन्ये पार्वती ! तू सार्‍या पृथ्वीला आनंदित करणारी व संपूर्ण जगाला रमविणारी आहेस. शिवाचा गण नंदी तुझे स्तवन करतो. पर्वतश्रेष्ठ विंध्याद्रीच्या शिखरावर तुझे वास्तव्य आहे. तू भगवान्‌ विण्षूसह विलास करतेस, व तेही तुला वंदन करतात. हे भगवती ! भगवान्‌ नीलकंठाची तू पत्नी असून सारे प्राणीमात्र आपले कुटुंब मानणारी आहेस व सर्वांना ऎश्वर्यप्रदान करतेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ॥
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥२॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

नेहमी आनंदात मग्न असणार्‍या हे देवी ! श्रेष्ठ अशा देवांवर तू कृपेचा वर्षाव करणारी आहेस. (भक्तांनी केलेल्या) जयघोषात रममाण होणार्‍या हे देवी ! तू दुर्मुख नावाच्या राक्षसाचा नाश करणारी, तसेच दुर्धर अशा राक्षसांना धाकात ठेवणारी आहेस. हे देवी ! तू त्रिभुवनाचे पालनपोषण करणारी, श्रीशंकराला संतोष देणारी आणि पापांचा परिहार करणारी आहेस. हे समुद्रकन्ये ! तू दैत्यांवर क्रोधित होणारी, राक्षसांना शोषून टाकणारी आणि दुर्मद नावाच्या राक्षसेनापतीचा नाश करणारी आहेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बवनप्रियवासिनि हासरते
शिखरिशिरोमणितुङ्गहिमालयशृङ्गनिजालयमध्यगते ॥
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥३॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

जगन्माते ! माझे आई ! हास्यरसाचा स्वाद घेणार्‍या हे देवी ! तुला कदंबवनात राहणे फार आवडते. सर्व पर्वतात अत्यंत उंच अशा हिमालयाच्या शिखरावर तुझे स्वतःचे निवासस्थान आहे. मधाहून मधुर (स्वभाव व रूप) असणार्‍या देवी ! मधु व कैटभ राक्षसांना तू पराभूत केले आहेस. आणि कैटभ राक्षसाचा तर नाशच केलास. रासक्रीडेमध्ये देखील तू रममाण होतेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते
रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते ॥
निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥४॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

मोठी सोंड असलेल्या तुझ्या प्रचंड हत्तीने युद्धात शेकडो तुकडे करून छिन्न-भिन्न झालेली राक्षसांची धडाशिवाय मस्तके व मस्तकाशिवाय धडे आपल्या पायाखाली तुडवून टाकली आहेत. शत्रूंच्या हत्तींची विशाल गंडस्थले फोडण्याचे कौशल्य असलेल्या पराक्रमी सिंहाची तू स्वामिनी आहेस. तू स्वतः आपल्या भुजदंडांनी चंड नावाच्या राक्षसांच्या सेनापतीस जमिनीवर पाडून ठार मारलेस. तसेच मुंड नावाच्या दैत्याची रणांगणात चिरफाड केलीस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयि रणदुर्मदशत्रुवधोदितदुर्धरनिर्जरशक्तिभृते
चतुरविचारधुरीणमहाशिवदूतकृतप्रमथाधिपते ॥
दुरितदुरीहदुराशयदुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥५॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

युद्धात दैत्यांशी प्रसंग आला असताना युद्धाचा मद चढलेल्या शत्रूचा वध करण्यासाठी तू कधीही क्षीण न होणारी शक्ती धारण करतेस. (युद्धाच्या अगोदर) विवेकशील, चतुर अशा थोर मनाच्या शंकराला (प्रथम गणांच्या अधिपतीला) तू आपला दूत म्हणून नेमलेस, पण (दैत्यांनी) दुर्वर्तनी, दुष्ट वासनेचे दुष्ट संकल्पाचे, आणि कुत्सित मनाचे असे दैत्य आपले दूत म्हणून पाठविले. परंतु तुझ्या दूतांनी त्यांची मती कुंठित करून टाकली. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयि शरणागतवैरिवधूवरवीरवराभयदायकरे
त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधिशिरोऽधिकृतामलशूलकरे ॥
दुमिदुमितामरदुन्दुभिनादमुहुर्मुखरीकृतदिङ्निकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥६॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

युद्धात शरण आलेल्या शत्रूंच्या स्त्रियांच्या श्रेष्ठ अशा वीरपतींना अभयदान देणारा असा तुझा हात आहे. तुझ्या एका हातात स्वच्छ, दिव्य असा शूल आहे. तो जगाच्या मस्तकावर शोभत आहे. त्याच्याशी जे विरोध व स्पर्धा करतात त्यांची छाटलेली मस्तके तुझ्या (तळ) हातावर आवळ्याप्रमाणे शोभतात. तुझा विजय झाला असताना देवगण आपली दुंदुभी वाजवून आनंदोत्सव साजरा करतात. त्यावेळी त्या नादाने दाही दिशा दुमदुमून जातात. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयिनिजहुङ्कृतिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचनधूम्रशते
समरविशोषितशोणितबीजसमुद्भवशोणितबीजलते ॥
शिवशिवशुम्भनिशुम्भमहाहवतर्पितभूतपिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥७॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

आपल्या नुसत्या हुंकारानेच तू (सैन्यासह) आलेल्या धूम्रलोचन राक्षसाचे भस्म करून त्याचे निराकरण केलेस; समरांगणात नुसत्या रक्तबीज राक्षसाचेच नव्हे त्याच्या रक्तकणरूप बीजापासून उत्पन्न झालेल्या अनेक रक्तबीज राक्षसांना गिळून टाकून तू जणू काय रक्तबीजलताच बनलीस; महायुद्धात शुंभ व निशुंभ या राक्षसांना मारून तू (त्यांच्या रक्तासाठी आसुसलेल्या) भूतपिशाच्चांमध्ये येऊन त्यांना (त्या दैत्यांच्या रक्ताने) तृप्त केलेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके
कनकपिशङ्गपृषद्कनिषङ्गरसद्भटशृङ्गहताबटुके ॥
कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत्बहुरङ्गरटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥८॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

युद्धाच्या क्षणी तू धनुष्याच्या दोरीला बाण लावून शरवर्षाव करतेस, त्यावेळी तुझ्या सैन्यातील वीरांचे बाहू स्फुरण पावतात व ते उत्साहाने नाचू लागतात. त्या युद्धात तुझ्या सोनेरी पिंगट भात्यातील पंखयुक्त बाणांनी ओरडणारे, गर्जणारे शत्रूसैन्यातील योद्धे घायाळ होऊन पडतात; दैत्यांच्या चतुरंग सैन्या (च्या नाशा) मुळे रणभूमी रक्ताने भरून जाते. आणि तुला गराडा घालणारे दैत्य किंकाळ्या फोडू लागतात. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


जय जय जप्यजये जयशब्दपरस्तुतितत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमिझिङ्कृतनूपुरशिञ्जितमोहितभूतपते ॥
नटितनटार्धनटीनटनायकनाटितनाट्यसुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥९॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

(तुझ्या नावाचा) जप केल्याने संतुष्ट होणार्‍या हे देवी ! जयजयकाराने युक्त असे तुझे स्तवन (जेव्हा) भक्त करतात, त्यावेळी (जणू) सारे जगच तुझी स्तुती करत आहे असे वाटते ! कधी पूर्ण तर कधी अर्धवट रंगलेल्या नटनटींनी युक्त अशा नृत्यात मग्न होऊन तू नृत्य करतेस, तेव्हा ‘झण‌ झण्‌ झिम‍ झिम्‌’ अशा तुझ्या नूपुरांच्या मधुर ध्वनीने तू भूतनाथ शंकराला मोहित करतेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयि सुमनःसुमनःसुमनःसुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनीरजनीरजनीरजनीरजनीकरवक्त्रवृते ॥
सुनयनविभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१०॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे देवी ! विकाररहित, स्वच्छ, पवित्र, देव व पवित्र सज्जन यांच्यासारखी व प्रसन्न असलेल्या फुलाप्रमाणे मन हरण करणारी तुझी कांती आहे; आश्रित भक्तांना पोर्णिमेच्या रात्रीप्रमाणे सुख देणारी तू; तुझे रजनी म्हणजे दुर्गा हे नाव आहेच; नीलवर्णाची व पीतवर्णाची अशी मिश्रित तेजाची तू असून रजनीकर (चंद्राप्रमाणे) तुझे मुखमंडल आल्हाददायक आहे. तुझ्या काळ्याभोर डोळ्यातील हालणार्‍या बाहुल्यांभोवती भ्रमित होऊन घिरट्या घालणार्‍या भुंग्यांच्या त्रासामुळे अस्वस्थ झालेली अशी तू तुझ्या विलासामुळे अधिक शोभायमान दिसतेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


महितमहाहववल्लभतल्लिकवल्लितरल्लितभल्लिरते
विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकझिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते ॥
श्रुतकृतफुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥११॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे देवी ! ज्याचे (पुराणांतरी) वर्णन जाले आहे, अशा तुझ्या महायुद्धातील तुझे उत्साहयुक्त सैनिक, तंतुवाद्यासह तालयुक्त गायन करतात, त्यातून उमटणार्‍या शिवस्तुतीत तू रममाण होतेस; कापालिक नावाच्या शिवगणांनी आपल्या तंबूभोवती लावलेल्या वेलींनी सुशोभित अशा शिबिरांनी तू वेढलेली आहेस; तसेच तंबूच्या आसपास असणार्‍या रातकिड्यांनी व अरण्यातील भिल्लिणींच्या समूहाने तू घेरलेली आहेस; फुललेल्या सुंदर फुलांना कर्णभूषणांप्रमाणे वापरल्यामुळे व त्या फुलांबरोबरच असलेल्या कोवळ्या लालसर पानांच्या कांतीने तुझे रूप शोभत आहे. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अविरलगण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते
त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते ॥
अयि सुदतीजनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१२॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

नेहमी मदाचा स्राव करणार्‍या व त्यामुळे धुरकट कांतीच्या मदोन्मत्त तरूण हत्तीप्रमाणे तुझी गती डौलदार आहे; त्रैलोक्याला भूषणाप्रमाणे असणार्‍या सोळा कलांनी पूर्ण चंद्रासारख्या (आनंददायक) क्षीरसागराची तू श्रेष्ठ कन्या आहेस; शुभ्र व सुंदर दंतपंक्तींनी युक्त, सुंदर तरुणींची मने मोहित करणार्‍या जीवजगतावर सत्ता गाजविणार्‍या मदनाला तू जीवदान देणारी (वत्सल माता) आहेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते
सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचलत्कलहंसकुले ॥
अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१३॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

श्वेत कमळाच्या स्वच्छ पाकळीप्रमाणे कोमल व कांतीमान असलेले चंद्रकोरीने युक्त असे तुझे कपाळ शोंभायमान दिसत आहे. सर्व विलास विभ्रम आणि वेगवेगळ्या कला यांचे आश्रयस्थान असलेल्या, मंदगती हंसाच्या गतीप्रमाणे तुडौलदार गती दिसत आहे. भुंग्यांच्या थव्याप्रमाणे व कृष्णकमळांच्या समूहासारख्या काळ्याभोर अशा तुझ्या केशकलापावर बकुळीची फुले असल्यामुळे, भुंग्यांचा समुदायच तेथे एकत्रित झाला आहे असे वाटते. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


करमुरलीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते
मिलितपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते
निजगणभूतमहाशबरीगणरङ्गणसम्भृतकेलिरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१४॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे (राधा) देवी ! तुझ्या हातातील मुरलीच्या प्रेरणेने निर्माण झालेल्या गोड स्वरामुळे लाजलेल्या कोकिळ तुझ्याभोवती जमल्या की तुझे मन रमते; आसपास एकत्रित झालेल्या भुंग्यांच्या मनोहर गुंजनाने नादित झालेल्या पर्वतावरील वेलींच्या मंडपात तुझे वास्तव्य असते; तुझ्या सेविका असलेल्या भिल्ल स्त्रियांचा मोठा जमाव तुझ्याभोवती फेर धरून क्रीडा करतो त्यावेळी तू त्यात रमतेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचण्डरुचे
प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नखचन्द्ररुचे ॥
जितकनकाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१५॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे देवी युझ्या अंगावरील रेशमी पिवळा शालू आपल्या उज्ज्वल किरणांच्या प्रकाशाने, प्रखरपणे प्रकाशणार्‍या सूर्यालाही तुच्छ करीत आहे; (सुवर्णमय) मेरू पर्वतालाही जिंकणार्‍या तुझ्या सोनेरी कांतियुक्त, सिंहाने (गंडस्थळावर) झडप घातल्याने चीत्कार करणार्‍या मदमत्त हत्तींच्या गंडस्थळाप्रमाणे तुझी विशाल स्तनमंडले शोभत आहेत; देव आणि असुर (तुझ्या चरणी) नम्र झाले असता त्यांच्या डोक्यावरील (मुकुटातील) रत्नांच्या चमकणार्‍या किरणांनी तुझ्या चरणांच्या नखांची प्रभा अधिक शोभत आहे. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुनुते ॥
सुरथसमाधिसमानसमाधिसमाधिसमाधिसुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१६॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हजारो किरणांनी युक्त असलेल्या सूर्याचे हजारो समूह व त्या समूहांचे असंख्य समूह ज्याने आपल्या सहस्र किरणांनी जिंकले आहेत तो भगवन्‌ विष्णू तुझे स्तवन करतो; देवगणांच्या रक्षणाकरिता प्रचंड युद्ध करणार्‍या कार्तिकेयाला तारकासुराशी युद्ध करण्यात यश मिळाले म्हणून तो तुझा मुलगा तुझी स्तुती करीत आहे; सुरथ राजाने व समाधि वैश्याने (आपापले इष्ट साध्य व्हावे म्हणून) दोघांनीही चित्त एकाग्र करण्याचा सारखाच उद्योग केला आणि चांगली फळे मिळविली त्यामुळे (तू) त्यांच्यावर प्रसन्न आहेस. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


दकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवं
अयि कमलं कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्‌ ॥
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१७॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे मंगलमयी, करूणानिधान भगवती, जो तुझ्या पादपद्मांची प्रतिदिन पूजा करतो, हे कमले ! हे कमलानिवासिनी ! तो स्वतः साक्षात लक्ष्मीच्या निवासस्थानी राहणारा कसा होणार नाही (अर्थात विष्णूरूप कसा होणार नाही ? अवश्य होईल तुझे चरण हे परमपद आहे असे मानणार्‍या मला त्याची प्राप्ती का होणार नाही ? (अवश्य होईल !) हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


कनकलसत्कलशीकजलैरनुषिञ्चति तेऽङ्गणरङ्गभुवं
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्‌ ॥
तव चरणं शरणं करवाणि मृडानि सदा मयि देहि शिवं
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१८॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

प्रकाशाने झळकणार्‍या सोन्याच्या कलशातील जलांनी जो तुझ्या अंगणातील सुंदर भूमीवर सिंचन करतो, तो (भक्त) स्वर्गातील अप्सरांच्य सहवासाचा आनंदानुभव घेणार नाही काय ? (घेईलच), हे मृडानी, (शिवपत्नी) ! तुझ्या पायी मी शरण आहे; माझ्यावर नेहमी कल्यांणकारक गोष्टींचा वर्षव होऊ दे. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


तव विमलेन्दुकुलं वचनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ॥
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमु न क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१९॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

तुझ्या मुखचंद्राचा प्रकाश कलंरहित चंद्रप्रकाशाला देखील निष्प्रभ करतो !
एवढेच काय ! इंद्राच्या नगरीतील लावण्यवती अप्सरासुद्धा त्याच्यापुढे (खजील होऊन) तोंड लपवितात ! भगवान्‌ शंकराचे नाम हेच जिचे धन (सर्वस्व) आहे अशा हे देवी ! तुझ्या कृपेने काय होणार नाही ! हेच माझे (ठाम) मत आहे ! हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


अयि अयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ॥
यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥२०॥


ऎका / डाऊनलोड करा.

हे उमे ! तू दीनांवर दया करणारी असल्याने, माझ्यावर नेहमी कृपा करावीस ! हे रमे ! तू सर्व जगाची कृपावती माता, हे सर्वत्र सर्वांनीच मानले आहे ! आता तुला हेच योग्य की आमचा भार घेऊन तू आमचे भयंकर कष्ट दूर कर. हे गिरिकन्ये ! तुझ्या केसांची वेणी रमणीय (सुंदर) आहे. तू महिषासुराचा नाश करणारी आहेस ! तुझा जयजयकार असो.


Hits: 425