स्वागतकक्ष

संस्कृतमध्ये ज्ञानाचा महासमुद्र आहे. आयुर्वेद वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र, पशुशास्त्र, नाट्यशास्त्र, समाजशास्त्र, राजकारण अशा विविध विषयांवर संस्कृतमध्ये प्रचंड माहिती उपलब्ध असून, त्यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. आज देशात दोन कोटींपेक्षा अधिक प्राचीन संस्कृत पोथ्या उपलब्ध असून, त्यांचे संगणकीकरण करणे आणि त्यावर संशोधन करणे ही आजची गरज आहे,
-डॉ. मुरली मनोहर जोशी (Read More)

संस्कृत शिक्षणाचा मुख्य उद्देश हा आपल्या प्राचीन ग्रंथातील ज्ञानाचा शोध घेण्याची क्षमता निर्माण करणे हा आहे.

Sanskrit (संस्कृतम्)

अग्रतः संस्कृतं मेऽस्तु पुरतो मेऽस्तु संस्कृतम् ।
संस्कृतं हृदये मेऽस्तु विश्वमध्येऽस्तु संस्कृतम् ॥

प्राणभूतञ्च यत्तत्त्वं सारभूतं तथैव च ।
संस्कृतौ भारतस्यास्य तन्मे यच्छतु संस्कृतम् ॥

भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती ।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम् ॥

रामायणम् महाकाव्यम् महाभारतमेव च ।
उभे च विश्वविख्याते संस्कृतस्य महानिधी ॥

भासस्य कालिदासस्य भवभूतेश्च विश्रुता ।
बाणशूद्रकहर्षाणां काव्यभाषास्ति संस्कृतम् ॥

यत्र रामकथागानं तत्रास्ते हनुमान् यथा ।
संस्कृतध्ययनं यत्र तत्र संस्कृतिदर्शनम् ॥

संस्कृतं देवभाषास्ति वेदभाषास्ति संस्कृतम् ।
प्राचीनज्ञानभाषा च संस्कृतं भद्रमण्डनम् ॥


महताम् मतम्।

संस्कृतम् भारतस्य परम्परायाः संस्कृतेः सभ्यतायाश्र्च प्रतीको भवति ।
न तु केवलं काचिद्भाषा ।
                            - वि. वि. गिरि: । भूतपूर्व राष्ट्रपति:।

संस्कृतम् अनेकेषाम् भारतीयभाषाणां जननी भवति।
संस्कृतम् भारतीयानां मनसि तादृर्शी मुद्रां अकल्पयत्
यथा अस्माकं चेतनम् मस्तिष्कमपि न जानाति।
                          - डॉ. एस्.राधाकृष्ण:। भूतपूर्व राष्ट्रपति:।


यन्त्रविद्याया: आत्मविद्यायाः च मध्ये खातस्य योजनमपेक्षितम् । तन्मनोरथसिध्दये संस्कृतमेकसय सुन्दरस्य स्रोतो कार्यम् कर्तुमर्हति।
                           - डॉ.राजेन्द्रप्रसाद।भूतपूर्व राष्ट्रपति:।

Sanskrit is the greatest language of the world.
                           -  Max Muller, Sanskrit Scholar

Without the study of Sanskrit, one cannot become a true Indian and true learned man.
                              -  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी


Android & iOS Apps of Sanskrit Dictionary and Subhashitani by Dnyandeep.