त्रै - त्राय् (१ आ. प.) - रक्षण करणे


वर्तमानकाळ रुपे ऎका


डाऊनलोड करा.


भूतकाळ रुपे ऎका


डाऊनलोड करा.


आज्ञार्थ रुपे ऎका


डाऊनलोड करा.


विध्यर्थ रुपे ऎका


डाऊनलोड करा.


Hits: 70