संस्कृत शब्दसंक्षेप
स्वर व्यंजन

नाम किंवा शब्द ( विभक्तीसाठी प्रकार )
अन्त्य अक्षर आणि लिंग
अन्त्य अक्षर
अ. - अकारान्त
आ. - आकारान्त

लिंग
पुं. - पुलिंगी
स्त्री. - स्त्रीलिंगी
न. - नपुंसकलिंगी
---
स्वरान्त शब्द
अ.पुं. - अकारान्त पुंलिंगी
आ. स्त्री.-आकारान्त स्त्रीलिंगी
अ.न.- अकारान्त नपुंसकलिंगी
इ. स्त्री. - इकारान्त स्त्रीलिंगी
इ. न.- इकारान्त नपुंसकलिंगी
इ. पुं. -इकारान्त पुंलिंगी
ई. स्त्री. - ईकारान्त स्त्रीलिंगी
उ. पुं. - उकारान्त पुंलिंगी
उ. स्त्री. - उकारान्त स्त्रीलिंगी
ऊ. स्त्री. - ऊकारान्त स्त्रीलिंगी
ऊ. न.- ऊकारान्त नपुंसकलिंगी
ऋ. पुं. -ऋकारान्त पुंलिंगी
ऋ. पुं. -ऋकारान्त पुंलिंगी
ऋ्. स्त्री. - ऋकारान्त स्त्रीलिंगी
ओ. स्त्री. - ऒकारान्त स्त्रीलिंगी
---
व्यजनान्त शब्द
त्‌. पुं. -त्‌कारान्त पुंलिंगी
त्. स्त्री. - त्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
त्‌. न.- त्‌कारान्त नपुंसकलिंगी
न्. पुं. -न्‌कारान्त पुंलिंगी
द्. पुं. -द्‌कारान्त पुंलिंगी
द्. स्त्री. - द्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
इन्. पुं. -इन्नन्त पुंलिंगी
इन्. न.- इन्नन्त नपुंसकलिंगी
स्. पुं. -स्‌कारान्त पुंलिंगी
स्. न.- स्‌कारान्त नपुंसकलिंगी
च् . स्त्री.- च्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
ध्. स्त्री. - ध्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
ज्. स्त्री. - ज्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
श्. स्त्री. - श्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
न्. स्त्री. - न्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
न्. न.- न्‌कारान्त नपुंसकलिंगी
व्. स्त्री. - व्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
ष्. स्त्री. - ष्‌कारान्त स्त्रीलिंगी
-----

 

सर्व. - सर्वनाम
वि. - विशेषषण
-------
धातु - क्रियापद
विशेषण
क्रियाविशेषण अव्यय
सर्वनाम
अव्यय
उपपद
उद्‌गारवाचक

 

Hits: 70