असन्तुष्टः सन्तुष्टः   ईश्वरः अनीश्वरः, सेवकः
असितम् सितम्   उक्तम् अनुक्तम्
असुन्दरम् रमणीयम्   उच्चः नीचः
असुरः सुरः   उच्चैः नीचैः
असूया अनसूया   उच्छृङ्खलः नम्रः, विनीतः
अस्तः उदयः   उत्कर्षः अपकर्षः
अस्वादु स्वादु   उत्तमः नीचः
आकीर्णम् अनाकीर्णम्   उत्तरार्धम् पूर्वार्धम्
आगतः गतः   उत्तीर्णः अनुत्तीर्णः
आगमनम् गमनम्   उत्साहः अनुत्साहः
आतपः छाया   उदयः अस्तः
आत्मवशम् परवशम्   उदारः कृपणः, लुब्धः
आदरः अनादरः, तिरस्कारः   उदारता कृपणता
आदानम् प्रदानम्   उद्घाटिताः अनुद्घाटिताः, पिनद्धाः
आदिमा चरमा   उद्धतः नम्रः, विनीतः
आद्या चरमा   उद्यमः अनुद्यमः, आलस्यम्
आधुनिकम् पुरातनम्   उद्यमिनः अलसाः
आनन्दः विषादः   उद्यमी अलसः
आनन्दितः विषण्णः, खिन्नः, व्यथितः   उद्योगिनः अलसाः
आम् नहि   उपकारः अपकारः
आरब्धम् अनारब्धम्   उपयुक्तः अनुपयुक्तः
आरम्भः अन्तः   उपरि अधः
आरोहणम् अवरोहणम्   उपस्थितः अनुपस्थितः
आर्यः अनार्यः   उपायः अपायः
आलस्यम् उद्यमः   उष्णता शैत्यम्
आशा हताशा, नैराश्यम्   उष्णम् शीतलम्, शीतम्
आश्रयः अनाश्रयः   ऊर्ध्वम् अधः, अधस्तात्
आसादितम् अनासादितम्   ऋतम् असत्यम्
इदानीम् तदानीम्   एकत्र सर्वत्र
इदानीम् पुरा, पूर्वम्   एकवारम् अनेकवारम्, नैकवारम्
Hits: 1860
X

Right Click

No right click