चिरम् अचिरम्   त्वरितम् शनैः शनैः, विलम्बेन
चिरात् अचिरात्   दक्षिणः वामः
चिराय अचिराय   दण्ड्याः अदण्ड्याः
चिरेण अचिरेण   दयालुः नृशंसः, निर्दयः, निर्घृणः
छाया आतपः, प्रकाशः   दरिद्य्रम् धनाढ्यता, वैभवम्
जडः निपुणः   दरिद्रः धनी, धनिकः
जयः अजयः, पराजयः   दर्पः विनयः
जरा यौवनम्   दाता कृपणः, लुब्धः, याचकः
जागृतिः निद्रा, सुषुप्तिः   दानम् सञ्चयः
जातः मृतः   दानवः देवः
जीवनम् मरणम्   दारुणः अदारुणः, सौम्यः, प्रीतिकरः
जीवन् म्रियमाणः   दासः स्वामी
ज्ञानम् अज्ञानम्   दासी स्वामिनी
ज्येष्ठः कनिष्ठः   दिवसः रात्रिः
ज्योतिः तमः   दीर्घः ऱ्हस्व ‍
झटिति विलम्बेन   दुःखकरः सुखकरः
तत्र अत्र   दुःखदायिनी मोददायिनी, सुखदायिनी
तदानीम् इदानीम्   दुःखम् सुखम्
तमः ज्योतिः   दुराचारः सदाचारः
तालबद्धः तालहीनः   दुरुक्तम् सूक्तम्
तालहीनः तालबद्धः   दुर्जनः सुजनः
तिक्तः मधुरः   दुर्दैवम् सुदैवम्
तिमिरम् प्रकाशः   दुर्दैवात् सुदैवात्
तिरस्कारः आदरः   दुर्निवारम् सुनिवारम्
तूर्णम् शनैः शनैः, विलम्बेन   दुर्बलाः सबलाः
तूष्णीम् सशब्दम्, सघोषम्   दुर्बुद्धिः सुबुद्धिः
तृप्तः क्षुधितः   दुर्बोधम् सुबोधम्
त्यागः भोगः, सञ्चयः   दुर्लभः सुलभः
त्वदीयः मदीयः   दुर्लभाः सुलभाः
त्वरा विलम्बः   दुर्वचनम् सुवचनम्
Hits: 1649
X

Right Click

No right click