प्राचीनाः नूतनाः   मलिनम् निर्मलम्, स्वच्छम्, विमलम्‌
प्राज्ञः मूर्खः, मूढः   महत् लघु, अल्पम्
प्रियः अप्रियः   महान् क्षुद्रः, लघुः
प्रियम् द्वेष्यम्   महाभागः मन्दभागः
प्रीति अप्रीति   महीयस् अल्पीयस्
प्रीतिकरः दारुणः   मान्यः अमान्यः
प्रेममयः स्नेहहीनः, द्वेषपूर्णः   मितभाषी बहुभाषी
बद्धः मुक्तः   मित्रत्वम् शत्रुता, वैरम्
बलसम्पन्नः बलहीनः   मित्रम् शत्रुः
बलहीनः बलसम्पन्नः   मिथ्या सत्यम्
बहुजनः अल्पजनः   मुक्तः बद्धः
बहुभाषी मितभाषी, अल्पभाषी   मुदितः खिन्नः, व्यथितः
बालः वृद्धः   मूढः प्राज्ञः, सूज्ञः, पण्डितः, विचक्षणः, विद्वान्
बाल्यम् वृद्धत्वम्, वार्धक्यम्   मूर्खः प्राज्ञः, सूज्ञः, पण्डितः, विचक्षणः, विद्वान्
भक्तः अभक्तः, अरिः, शत्रुः   मृतः जातः
भयङ्करः रमणीयः   मोददायिनी दुःखदायिनी
भयाकुलः निर्भयः   मोहितः निर्मोहितः
भिन्नप्रकृतिः समानप्रकृतिः   म्रियमाणः जीवन्
भीरुता धृतिः   याचकः दाता
भूरि अल्पम्   युक्तः अयुक्तः
भोगः त्यागः   युवा वृद्धः
मङ्गलम् अमङ्गलम्, अशुभम्, अशिवम्   युवा स्थविरः
मत्ताः अमत्ताः   यौवनम् जरा, वार्धक्यम्
मदीयः त्वदीयः   रमणीयः भयङ्करः, रमणीयम्, असुन्दरम्
मधुरः कटुः, तिक्तः   रात्रिः अहः, दिवसः
मन्दभागः महाभागः   रुग्णः निरोगः
मन्दभाग्यत्वात् सुभाग्यत्वात्   रुचिः अरुचिः
मन्दभाग्यत्वात् सौभाग्यत्वात्   र्‍हस्वः दीर्घः
मरणम् जीवनम्   लघीयः गरीयः
मलिनः अमलिनः, स्वच्छः   लघु विस्तीर्णम्, विशालः, महत्
Hits: 1795
X

Right Click

No right click