लघुः गुरुः, महान्   विमुखी सम्मुखी
लघुतरम् गुरुतरम्   वियुक्तः संयुक्तः
लाघवम् गौरवम्   विरलम् विपुलम्
लुप्ता अलुप्ता   विरसम् स्वादु
लुब्धः उदारः, दाता   विलम्बः त्वरा
वक्रम् सरलम्   विलम्बेन अविलम्बेन, झटिति, तूर्णम्, त्वरितम्
वत्सलः क्रूरः, कठोरः   विवादः संवादः
वरिष्ठः कनिष्ठः   विवेकः अविवेकः
वर्धमानः क्षीयमाणः   विवेकरहिताः विवेकसहिताः, विवेकिनः
वामः दक्षिणः   विवेकसहिताः विवेकरहिताः
वार्धक्यम् बाल्यम्, यौवनम्   विवेकिनः विवेकरहिताः
विकसितम् अविकसितम्   विशालः लघुः, अल्पः
विक्रयः क्रयः   विषण्णः प्रसन्नः, आनन्दितः
विघ्नः सौख्यम्   विषमः समः
विचक्षणः मूर्खः   विषमभावः समभावः
विजयः अजयः, पराजयः, परिभवः, पराभवः   विषमा समा
वितथम् अवितथम्   विषादः आनन्दः
विदितम् अविदितम्   विस्तीर्णम् लघु
विद्या अविद्या   वीराः कातराः, कापुरुषाः
विद्वान् मूर्खः   वृद्धः बालः, युवा
विनयः गर्वः, दर्पः   वृद्धत्वम् बाल्यम्
विनाशः सर्जनम्   वृध्यमानः क्षीयमाणः
विनीतः उद्धतः   वैज्ञानिकः अवैज्ञानिकः
विनीतः उच्छृङ्खलः   वैभवम् दरिद्य्रम्, निर्धनत्वम्
विपद् सम्पद्   वैरम् सौहार्दम्, सख्यम्, मित्रत्वम्
विपन्नः संपन्नः   वैरी सुहृद्
विपुलम् विरलम्, स्वल्पम्   व्यथितः आनन्दितः, मुदितः
विप्रकीर्णाः संहताः   शक्यम् अशक्यम्
विफलः सुफलः   शत्रुः मित्रम्, भक्तः
विमला अविमला, समला   शत्रुता मित्रत्वम्, सख्यम्
Hits: 1707
X

Right Click

No right click