सशब्दम् तूष्णीम्   सुसंस्कृतः असंस्कृतः
ससंशयम् निःशङ्कम्   सुहृद् वैरी
ससन्देहम् निःशङ्कम्   सूक्तम् कूक्तम्, दुरुक्तम्
साक्षरा निरक्षरा   सूज्ञः मूढः
सादृश्यम् असादृश्यम्   सेवकः ईश्वरः
साधुः खलः   सौख्यम् विघ्नः
सान्तम् अनन्तम्   सौभाग्यत्वात् मन्दभाग्यत्वात्
सायंकाले प्रभाते   सौम्यः दारुणः
सावधानम् असावधानम्   सौहार्दम् द्वेषः, वैरम्
सितम् असितम्   स्तुत्य गर्हणीय
सिद्धः असिद्धः   स्थविरः युवा
सुकरम् दुष्करम्   स्थिरः चञ्चलः
सुकृतम् दुष्कृतम्, कुकृतम्   स्नेहहीनः प्रेममयः
सुखकरः दुःखकरः, असुखकरः   स्वकीयम् परकीयम्
सुखम् दुःखम्, पीडा   स्वच्छः मलिनः
सुजनः दुर्जनः   स्वच्छम् अविमलम्, मलिनम्, मलीनम्
सुदैवम् दुर्दैवम्   स्वतंत्रः परतंत्रः
सुदैवात् दुर्दैवात्   स्वदेशः परदेशः
सुनिवारम् दुर्निवारम्   स्वर्गः नरकः
सुन्दरता कुरूपता   स्वल्पम् विपुलम्
सुपुत्रः कुपुत्रः   स्वस्य परस्य
सुफलः निष्फलः, विफलः   स्वातंत्र्यम् पारतंत्र्यम्
सुबुद्धिः दुर्बुद्धिः, कुबुद्धिः   स्वादु अस्वादु, विरसम्
सुबोधम् दुर्बोधम्   स्वामिनी दासी
सुभाग्यत्वात् मन्दभाग्यत्वात्   स्वामी दासः
सुरः असुरः   स्वार्थः परार्थः
सुलभः दुर्लभः   स्वार्थाय परार्थाय
सुलभाः दुर्लभाः   हताः अहताः
सुवचनम् दुर्वचनम्   हताशा आशा
सुशिक्षितः अशिक्षितः   हितैषी अहितैषी
सुषुप्तिः जागृतिः   ह्यः श्वः

 

Hits: 1708
X

Right Click

No right click