द्वितीया तत्पुरुष

कृष्णातीत: कृष्णम् अतीत: ।
कल्पनातीत: कल्पनाम् अतीत: ।
भूमिपतितानि भूमिम् पतितानि ।
नगरगत: नगरम् गत: ।
ग्रामगत: ग्रामम् गत: ।
वृक्षातीत: वृक्षम् अतीत: ।
सुखप्राप्त: सुखम् प्राप्त: ।
आत्मगतम् आत्मानम् गतम् ।
कंठगतानि कण्ठम् गतानि ।
सभाद्वारागतम् सभाद्वारम् आगत: तम् ।
Hits: 2010
X

Right Click

No right click