प्रादि उपपद तत्पुरुष

दुर्लभः दुःखेन लभ्यते इति ।
सुलभः सुखेन लभ्यते इति ।
दुर्गमम् दुःखेन गम्यते इति ।
दुर्निवारम् दुःखेन निवार्यते इति ।

 

Hits: 588
X

Right Click

No right click