प्रादि तत्पुरुष

अनुकूलः अनुगतः कूलम् ।
अतीन्द्रियः अतिक्रेन्तः इन्द्रियाणि ।
अभिमुखः अभिगतः मुखम् ।
विलक्षणः विगतः लक्षणान् ।
प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः ।
प्रतिकूलः कूलम् प्रतिगतः ।
विदेशः विभिन्नः देशः ।
Hits: 573
X

Right Click

No right click