द्विगु समास

त्रिभुवनम् त्रयाणाम् भुवनानाम् समाहारः ।
पञ्चपात्रम् पञ्चानाम् पात्राणाम् समाहारः ।
नवरात्रम् नवानाम् रात्रीणाम् समाहारः ।
पञ्चवटी पञ्चानाम् वटानाम् समाहारः ।
सप्तपदी सप्तानाम् पदानाम् समाहारः ।
शताब्दी शतस्य अब्दानाम् समाहारः ।
अष्टाध्यायी अष्टानाम् अध्यायानाम् समाहारः ।
त्रिलोकी त्रयाणाम् लोकानाम् समाहारः ।
सप्तशती सप्तानाम् शतानाम् समाहारः ।
चतुःसूत्री चतुर्णाम् सूत्राणाम् समाहारः ।
सप्तहः सप्तानाम् अह्नाम् समाहारः ।
पञ्चाङ्गम् पञ्चानाम् अङ्गानाम् समाहारः ।
त्रिपीडम् तिसृणाम् पीडानाम् समाहारः ।

 

Hits: 807
X

Right Click

No right click