नञ्‌ बहुव्रीहि समास

असहायः न विद्यते सहायः यस्य सः ।
अनपत्या न विद्यते अपत्यम् यस्याः सा ।
नृणः न अस्ति ऋणम् यस्य सः ।
अपुत्रः न विद्यते पुत्रः यस्य सः ।
अनभ्यासः न विद्यते अभ्यासः यस्य सः ।
अद्वितीया न विद्यते द्वितीया यस्य सः ।
अनन्तः न विद्यते अन्तः यस्य सः ।
अशेषम् न विद्यते शेषः यस्य सः ।
अप्रतिमम् न विद्यते प्रतिमा यस्य तत् ।
अमूल्याः न विद्यते मूल्यम् येषाम् ते ।
अपूर्वम् न विद्यते पूर्वम् यस्यतत् ।
अकिञ्चनः न विद्यते किञ्चन यस्य सः ।
अतुलः न विद्यते तुला यस्य सः ।
Hits: 772
X

Right Click

No right click