सवत्साः वत्सेन सह (सहिता) ।
सधनाः धनेन सह ।
सचेतनम् चेतनया सह ।
सहोदरः समानम् उदरम् यस्य सः ।
सावधानम् अवधानेन सह ।
सपुत्रकलत्रैः पुत्रकलत्रेण सह तैः ।
साष्टाङ्गाः अष्टाङ्गेन सहिता ।
साक्षराः अक्षरैः सह ।
ससीतः सीतया सह ।
सदयम् दयया सह ।
Hits: 664
X

Right Click

No right click