प्राञ्जलिः प्रबद्धा अञ्जलिः येेेन सः ।
परासुः परागताः असवः यस्य सः ।
निर्जनः निर्गताः जनाः यस्मात् सः ।
विमलम् विगतः मलः यस्मात् तत् ।
सुगन्धि शोभनः गन्धः यस्य तत् ।
नीरसेन निर्गतः रसः यस्मात् तत् ।
निर्मलम् निर्गतः मलः यस्मात् तत् ।
निराधाराणाम् निर्गतः आधारः येभ्यः ते तेषाम् ।
निरक्षरेण निर्गतानि अक्षराणि यस्मात् तत् तेन ।
सुहृदः शोभनम् हृदयम् येषाम् ते ।
सवर्णनम् शोभनः वर्णः यस्य तत् ।
निष्फलः निर्गतं फलं यस्मात् सः ।
विविधाः विभिन्नाःविधाः यासाम् ताः ।
निर्मला निर्गतः मलः यस्मात् सः ।
निर्धनः निर्गतं धनम् यस्मात् तत् ।
सुबोधा शोभनः बोधः यस्मात् सा ।
निरक्षरा निर्गतानि अक्षराणि यस्याः सा ।

 

Hits: 627
X

Right Click

No right click