धृतचापसज्जितकरः धृतचापे सज्जितः शरः येन सः ।
दिष्टविभ्रंशितधियः दिष्टेन विभ्रंशिता धीः येषाम् ते ।
चन्द्रंशुसितमूर्तये चंन्द्रांशुभिः सिता मूर्तिः यस्य सः ।
चन्द्रार्कानलनेत्राय चन्द्रर्कानलः इव नेत्राणि यस्य सः ।
Hits: 508
X

Right Click

No right click