दृष्टपूर्वः पूर्वम् दृष्टः ।
भूतपूर्वः पूर्वम् भूतः ।
प्रकामतप्तता प्रकामम् तप्ता ।
नैकधा न एकथा ।
श्रुतपूर्वा पूर्वम् श्रुता ।
अद्यवः अद्यः वा श्वः वा ।
नाचिरात् न चिरात् ।
आजन्मशुद्धाः आजन्म शुद्धा ।
भारतललामभूतः भारतललामम् भूतः ।
रचितपूर्वम् पूर्वम् रचितम् ।
ललामभूतः ललामम् भूतः ।
आधारभूताः आधारः भूतः ।
Hits: 619
X

Right Click

No right click