पूजनमात्रेण पूजनम् एव तेन ।
दर्शनमात्रेण दर्शनम् एव तेन ।
गिरिसंनिभः गिरिणा तुल्यः ।
चिन्मामि् चित् एव ।
आगतमात्रः आगतः एव ।
अमृतप्रायम् अमृतेन तुल्यः ।
मृतप्रायः अमृतेन तुल्यम्
अमृतकल्पम् अमृतात् ईषत् ऊनम् ।
नष्टप्रायेषु नष्टैः तुल्यानि तेषु ।
Hits: 598
X

Right Click

No right click