अनपत्यता अनपत्यस्य भावः ।
कुष्ठरोगिणाम् कुष्ठरोगः एषाम् इति तेषाम् ।
निर्धनत्वम् निर्धनस्य भावः ।
विद्याव्रती विद्याव्रतम् अस्ति इति ।
मन्दभाग्यत्वात् मन्दभाग्यस्य भावः तस्मात् ।
त्रैलोक्यदर्शी त्रिलोकी एव त्र्यैलोक्यम् ।

 

Hits: 579
X

Right Click

No right click