दन्तः रदः, रदनः, दशनः
दरिद्रः दीनः, अकिञ्चनः, दुर्विधः, दुर्गतः
दरिद्रता दारिद्य्रम्, दीनता, दैन्यम्, निःसत्वम्
दर्वी दविः, कम्बिः, खजाका
दायाद्यम् पित्रार्जितधनभागः
दारुणः भैरवः, भीषणः, भीमः, भीष्मः, घोरः, भयानकः
दासः सेवकः, भृत्यः, किंकरः, अनुचरः
दिनम् दिवसः, वासरः
दिष्टम् दैवम्, भागधेयम्, भाग्यम्, नियतिः, विधिः
दीनम् करुणम्
दुर्जनः दुष्टः, खलः, असाधुः
दुर्दैववशात् दुर्भाग्यवशात्, दौर्भाग्यात्
दुर्लभः दुष्प्रापः, दुष्प्रापणः
देवः सुरः, गीर्वाणः, अमरः, निर्जरः, ईशः, ईशानः, ईश्वरः

धनम्

वित्तम्, द्रव्यम्, अर्थः, सम्पद्, संपत्तिः, धनम्, रिक्थम्, द्रव्यम्, द्रविणम्, वसु

धनिकः धनवान्, लक्ष्मीवान्, आढ्यः
धनुः चापः, धन्व, शरासनम्, कोदण्डम्, कार्मुकम्, इष्वासः
धवला श्वेता, शुभ्रा, सिता
धूर्तः उन्मत्तः, कितवः, धत्तुरः, अक्षधूर्तः, सुतकृत्, वञ्चकः
धैर्यम् धृतिः
ध्वनिः शब्दः, रवः, आरवः
नगरम् नगरी, पुरी, परम्, पत्तनम्
नदी आपगा, निम्नगा, तटिनी, वाहिनी, तरङ्गिणी, सरित्
नलिनी कमलिनी
नाम अभिधानम्, आख्यम्
निमित्तम् कारणम्
निरक्षरा अपठिता, अशिक्षिता, अनधीता
निरामयः व्याधिरहितः, स्वस्थः, कुशली
निर्धनः धनहीनः, दरिद्रः
निर्मला विमला, स्वच्छा, शुद्धा, पवित्रा, शुचिः
Hits: 3532
X

Right Click

No right click