सन्त्यन्येऽपि ब्रूहस्पतिप्रबृतयः सम्भाविताः पञ्चपा-
स्तान्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुर्न वैरायते ॥
द्वावेव ग्रसते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरी भास्वरौ
भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषीकृतः ॥

शनि-बुध-कुज देवाचार्य-शुक्रादिकांतें
असमबळ म्हणोनी राहु टाकी तयातें ॥
अशिरहि झाला ग्रासितो सूर्यचंद्रा
म्हणौनि पुरुषार्थी तो न सोडी स्वमुद्रा ॥

Hits: 304
X

Right Click

No right click