दानं भोगो नाशस्तोस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ॥
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य त्रूतीया गतिर्भवति ॥

द्रव्यास हे गमनमार्ग यथावकाश
कीं दान भोग अथवा तिसरा विनाश ॥
जो येथ दान अणि भोग करी न देही
त्याच्या धनासि मग केवळ नाश पाही॥

Hits: 353
X

Right Click

No right click