सृजति तावदशेषगुणाकरं
पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः ॥
तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेद्
अहह ! कष्टमपण्डिता विधेः ॥

जें पात्र कीं पुरुषरत्न महागुणांचें
तें निर्मिती विधिच भूषण भुमिकेचे ॥
कां त्यासहि त्वरितमृत्युमुखात लोटी
त्याची गमे मज अपंडिता करंटी ॥

Hits: 291
X

Right Click

No right click