संकलित व्यवकलित

योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानां कल्प्यो हरो रूपमहारराशेः ॥३७॥

पंचांशपादत्रिलवार्धषष्ठान्‌ । एकीकृतान्ब्रूहि सखे ममैतान्‌ ॥

 

एभिश्च भागैरथ वर्जितानाम्‌ । किं स्यात्रयाणां कथयाऽऽशु शेषम्‌ ॥३८॥

अंशाहतिच्छेदवधेन भक्ता । लब्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात्‌ ॥३८ अ॥

Hits: 321
X

Right Click

No right click