धातू

गण पद

त्वान्त

ल्यबन्त

तुमन्त

वृज्-वर्ज् (१० आ.प.) वर्जयित्वा आवर्ज्य वर्जयितुम्
वृत्-वर्त् (१ आ.प.) वर्तित्वा प्रतिनिवृत्य वर्तितुम्
वृध्-वर्ध् (१ आ.प.) वर्धित्वा अभिवृध्य वर्धितुम्
वृष्-वर्ष् (१ प.प.) वर्षित्वा, वृष्ट्वा प्रवृष्य वर्षितुम्
वेप् (१ आ.प.) वेपित्वा   वेपितुम्
व्यध् (१ आ.प.) व्यथित्वा प्रव्यथ्य व्यथितुम्
व्यध् (४ प.प.) विद्ध्वा अविध्य व्यद्धुम्
व्रज् (१ प.प.) व्रजित्वा अनुव्रज्य व्रजितुम्
शक् (५ प.प.) शक्त्वा .. शक्तुम्
शङ्क् (१ आ.प.) शङ्‌कित्वा आशङ्क्य शङ्‌कितुम्
शप् (१ उ.प.) शप्त्वा अभिशप्य शप्तुम्
शम्-शाम् (४ प.प.) शमित्वा, शान्त्वा निशम्य शमितुम्
शास् (२ प.प.) शासित्वा, शिष्ट्वा अनुशिष्य शासितुम्
शिक्ष् (१ आ.प.) शिक्षित्वा प्रशिक्ष्य शिक्षितुम्
शिष् (७ प.प.) शिष्ट्वा विशिष्य शेष्टुम्
शी (२ आ.प.) शयित्वा अतिशय्य शयितुम्
शुच् (१ प.प.) शुचित्वा, शोचित्वा अनुशुच्य शोचितुम्
शुध् (४ प.प.) शुद्ध्वा संशुध्य शोद्धुम्
शुभ् (१ आ.प.) शुभित्वा, शोभित्वा प्रशुभ्य शोभितुम्
शुष् (४ प.प.) शुष्ट्वा परिशुष्य शोष्टुम्
श्रम्-श्राम् (४ प.प.) श्रमित्वा, श्रान्त्वा विश्रम्य श्रमितुम्
श्रि-श्रय् (१ उ.प.) श्रित्वा आश्रित्य श्रयितुम्
श्रु (५ प.प.) श्रुत्वा प्रतिश्रुत्य प्रतिश्रोतुम्
श्लाघ् (१ आ.प.) श्लाघित्वा प्रश्लाघ्य श्लाघितुम्
श्वस् (२ प.प.) श्वसित्वा समाश्वस्य श्वसितुम्
सम् + आ + चर् (१ प.प.) .. समाचर्य समाचरितुम्
सम् + आ + श्वस् (२ प.प.) .. समाश्वस्य समाश्वसितुम्
सम् + आप् (५ प.प.) .. समाप्य समाप्तुम्
सम् + उज्झ् (६ प.प.) .. समुज्झ्य समुज्झितुम्
सम् + ऋध् (४ प.प.) .. समृध्य समर्धितुम्
सम् + गृ (९ प.प.) .. सङ्गीर्य गरितुम्, गरीतुम्
सम् + ग्रह् (९ उ.प.) .. सङ्गृह्य सङ्ग्रहीतुम्
सम् + चि (५ उ.प.) .. सञ्चित्य सञ्चेतुम्
सम् + छिद् (७ उ.प.) .. सञ्छिद्य सञ्छेत्तुम्
सम् + जन्-जाय् (४ आ.प.) .. सञ्जाय सञ्जनितुम्
सम् + तुष् (४ प.प.) .. सन्तुष्य सन्तोष्टुम्
सम् + धा (३ उ.प.) .. सन्धाय सन्धातुम्
सम् + वृ (५ उ.प.) .. संवृत्य संवरितुम्, संवरीतुम्
सम् + हृ-हर् (१ उ.प.) .. संहृत्य संहर्तुम्
सह् (१ आ..प.) सहित्वा, सोढ्वा प्रसह्य सहितुम्, सोढुम्
Hits: 636
X

Right Click

No right click