धातू

गण पद

त्वान्त

ल्यबन्त

तुमन्त

साध् (५ प.प.) साद्ध्वा प्रसाध्य प्रसाद्धुम्
सान्त्व् (१० उ.प.) सान्त्वयित्वा परिसान्त्व्य सान्वयितुम्
सिच्-सिञ्च् (६ उ.प.) सिक्त्वा अभिषिच्य सेक्तुम्
सिध् (४ प.प.) सिद्ध्वा प्रसिध्य सेद्धुम्
सू (२ प.प.) सूत्वा प्रसूय सवितुम् सोतुम्
सूच् (१० उ.प.) सूचयित्वा संसूच्य सूचयितुम्
सृज् (६ प.प.) सृष्ट्वा उत्सृज्य स्रष्टुम्
सृ-सर् (१ प.प.) सृत्वा अनुसृत्य अनुसर्तुम्
सेव् (१ आ.प.) सेवित्वा निषेव्य सेवितुम्
स्खल् (१ प.प.) स्खलित्वा प्रस्खल्य स्खलितुम्
स्तु (२ उ.प.) स्तुत्वा अभिष्टुत्य अभिष्टोतुम्
स्तृ (९.उ.प.) स्तीर्त्वा विस्तीर्य स्तरितुम्,स्तरीतुम्
स्तृ (५ उ.प.) स्तृत्वा विस्तृत्य स्तर्तुम्
स्था-तिष्ठ् (१ प.प.) स्थित्वा अनुष्ठाय आस्थाय स्थातुम्
स्ना (२ प.प.) स्नात्वा प्रस्नाय स्नातुम्
स्निह् (४ प.प.) स्नेहित्वा, स्निग्ध्वा उपस्निह्य स्नेहितुम्, स्नेग्धुम्
स्पर्ध् (१ आ.प.) स्पर्धित्वा .. स्पर्धितुम्
स्पृश् (६ प.प.) स्पृष्ट्वा उपस्पृश्य स्प्रष्टुम्, स्पर्ष्टुम्
स्पृह् (१० उ.प.) स्पृहयित्वा .. स्पृहयितुम्
स्फुट् (६ प.प.) स्फुटित्वा .. स्फुटितुम्
स्फुर् (६ प.प.) स्फुरित्वा प्रस्फुर्य स्फुरितुम्
स्मि-स्मय् (१ आ.प.) स्मित्वा विस्मित्य स्मेतुम्
स्मृ (१ प.प.) स्मृत्वा विस्मृत्य स्मर्तुम्
स्रंस् (१ आ.प.) स्रंसित्वा, स्रंस्त्वा विस्रंस्य स्रंसितुम्
स्रु-स्रव् (१ प.प.) स्रुत्वा प्रस्रुत्य स्रोतुम्
स्वप् (२ प.प.) सुप्त्वा प्रसुप्य स्वप्तुम्
स्वाद् (१ आ.प.) स्वादित्वा आस्वाद्य स्वादितुम्
हस् (१ प.प.) हसित्वा विहस्य हसितुम्
हा (३ प.प.) हित्वा विहाय हातुम्
हि (५ प.प.) हित्वा प्रहित्य हेतुम्
हिंस् (१ प.प.) हिंसित्वा .. हिंसितुम्
हिंस् (७ उ.प.) हिंसित्वा .. हिंसितुम्
हिण्ड् (१ आ.प.) हिण्डित्वा आहिण्ड्य हिण्डितुम्
हु (३ प.प.) हुत्वा प्रहुत्य होतुम्
हृष् (४ प.प.) हर्षित्वा प्रहृष्य हर्षितुम्
हृ-हर् (१ उ.प.) हृत्वा प्रहृत्य हर्तुम्
ह्वे-ह्वय् (१ उ.प.) हूत्वा आहूय ह्वातुम्

 

Hits: 551
X

Right Click

No right click