१. अनुगन्तुं सतां
२. प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत
३. सद्भिरेव सहासीत
४. न द्विषन्ति
५. पठतो नास्ति
६. गतेऽपि वयसि
७. यस्य चाप्रियमन्विच्छेत्तस्य
८. प्रहरिष्यन्प्रियं
९. सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते
१०. नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्न
११. नोदन्वानर्थितामेति
१२. काकतालीययोगेन
१३. यो यमर्थं प्रार्थयते
१४. केचिदज्ञानतो नष्टाः
१५. मित्रस्वजनबन्धूनां
१६. दुष्टैरपि निजैरेव
१७. चिन्तनीया हि
१८. वरं दारिद्र्यम
१९. स्त्री विनश्यति
२०. अतिदानाद्बलिर्बद्धो
 
सुभाषित पाहण्यासाठी खालील सुभाषित गट निवडून आलेल्या यादीतील आवश्यक ते सुभाषित निवडावे.
१_२० २१_४० ४१_६० ६१_८० ८१_१००
१०१_१२० १२१_१४० १४१_१६० १६१_१८० १८१_२००
२०१_२२० २२१_२४० २४१_२६० २६१_२८० २८१_२००
३०१_३२० ३२१_३४० ३४१_३६० ३६१_३८० ३८१_४००
४०१_४२० ४२१_४४० ४४१_४६० ४६१_४८० ४८१_५००
५०१_५२० ५२१_५४० ५४१_५६० ५६१_५८० ५८१_६००
६०१_६२० ६२१_६४० ६४१_६६० ६६१_६८० ६८१_७००
७०१_७२० ७२१_७४० ७४१_७६० ७६१_७८० ७८१_८००
८०१_८२० ८२१_८४० ८४१_८६० ८६१_८८० ८८१_९००
९०१_९२० ९२१_९४० ९४१_९६० ९६१_९८० ९८१_१०००
१००१_१०२० १०२१_१०४० १०४१_१०५८