संस्कृत विकिस्रोतः - http://tinyurl.com/hdhluar

संस्कृतविकिस्रोतः अन्तर्जालाधारितः ग्रन्थालयः वर्तते । अस्य सम्पादनं यः कोऽपि कर्तुम् अर्हति । इदं स्रोतः प्रतिलेखाधिकारमुक्तानां प्राचीनग्रन्थानां सङ्कलनाय विद्यते । विविधविषयेषु लेखानां पठनाय सम्पादनाय च संस्कृतविकिपीडिया दृश्यताम् ।
संस्कृतविकिस्रोतसि सम्प्रति ११,८२३ लेखाः सन्ति।

Hits: 575
X

Right Click

No right click