नम : स्वस्तिस्वधास्वाहालंवषडयोग ईरिता ।
चतुर्थी चैता तादर्थ्ये तुमर्थाद्भाववाचिन : ॥१३॥

तृतीया सहयोगे स्यात्कुत्सितेऽङ्गे विशेषणे ।
काले भावे सप्तमी स्यादेतैर्योगे च षष्ठयपि ॥१४॥

वामीश्वराधिपतिभि : साक्षिदायादसूतकै : ।
निर्धारणे द्वे विभक्ती षष्ठी हेतुप्रयोगके ॥१५॥

स्मृत्यर्थकर्मणि तथा करोते : प्रतियत्नके ।
हिंसार्थानां प्रयोगे च कृति कर्मणि कर्तरि ॥१६॥

न कर्तृकर्मणो : षष्ठी निष्ठादिप्रतिपादने ।

एता वै द्विविधा ज्ञेया : सुबादिषु विभक्तिषु ।
भूवादिषु तिडन्तेषु लकारा दश वै स्मृता : ॥१७॥

तिप्तसन्तीति प्रथमो मध्य : सिपथस्थ उत्तम : ।
मिब्वस्मस : परस्मै तु पदानां चात्मनेपदम्‌ ॥१८॥

ते आतेऽन्ते प्रथमो मध्य : से आथे ध्वे तथोत्तम : ।
ए वहे मह आदेशा ज्ञेया ह्मन्ये लिडादिषु ॥१९॥

नाम्रि प्रयुज्यमाने तु प्रथम : पुरुषो भवे‌त्‌ ।
मध्यमो युष्मदि प्रोक्त उत्तम : पुरुषोऽस्मदि ॥२०॥

भूवाद्या धातव : प्रोक्ता : सनाद्यन्तास्तथा तत : ।
लडीरितो वर्तमाने भूतेऽनद्यतने तथा ॥२१॥

मास्मयोगे च लङ्वाच्यो लोडाशिषि च धातुत : ।
विध्यादौ स्यादाशिषि च लिडितो द्विविधो मुने ॥२२॥

लिडतीते परोक्षे स्याच्छ्वस्तने लुङ भविष्यति ।
स्यादेवाद्यतने लृट च भविष्यति तु धातुत : ॥२३॥

भूते लुङतिपत्तौ च क्रियाया लृङ प्रकीर्तित : ।
सिद्धोदाहरणं विद्धि संहितादिपुर : सरम् ॥२४॥

Hits: 300
X

Right Click

No right click