अलजचित एतेनात्मा शिरः पु च्छं च व्याख्यातं पादावपोद्ध त्य १

त्रिषष्टिर्दक्षिणेपक्ष उपदध्यात् । तथोत्तरे २

पुरुषेण पक्षयोरपनामः ३

अपरस्मादपनामात्प्राञ्चमरत्निं मित्वा तस्मिन्स्पन्द्यां नियम्यापरं पक्षप-त्रापच्छे दमन्वायच्छेत् ४

एवं पञ्च पञ्चम्यः साध्ध्या उद्धता भवन्ति ५

पादेष्टकामपनाम उपध्याय तासां चतुरश्र पाद्याः साष्टमभागा अपोद्ध त्य शेषं यथायोगं यथासंख्यं यथाधर्मं चोपदध्यात् ६

१३

Hits: 248
X

Right Click

No right click