३१ कदापि कदा + अपि
३२ तेनाग्रिमे तेन + अग्रिमे
३३ यस्यापि यस्य + अपि
३४ एक दागच्छत्
एक दा + आगच्छत्
३५ तदाक रोत्
तदा + अक रोत्
३६ सुक न्यावदत्
सुक न्या + अवदत्
३७ एवास्ति एव + अस्ति
३८ विद्यास्मि
विद्या + अस्मि
३९ परोपक ारायाहम्
परोपक ाराय + अहम्
४० शय्यासीत्
शय्या + आसीत्
४१ वदाये वद + अये
४२ योगासनेनारोग्यदायक म्
योगासनेन + आरोग्यदायक म्
४३ साधनस्यावश्यक ता
साधनस्य + आवश्यक ता
४४ सहागच्छ
सह + आगच्छ
४५ अत्रागमिष्यति
अत्र + आगमिष्यति
४६ तस्यानुमति:
तस्य + अनुमति:
४७ शरीरस्याष्टाङ्गेन
शरीरस्य + अष्टाङ्गेन
४८ त्वयासनम्
त्वया + आसनम्
४९ नामाभवत्
नाम + अभवत्
५० पताक ासीत्
पताक ा + आसीत्
५१ शुण्डयानीत:
शुण्डया + आनीत:
५२ क ौतुकेनावदत्
क ौतुकेन + अवदत्
५३ प्रतिभाधिक म्
प्रतिभा + अधिक म्
५४ विनाशक्ययम्
विना + अशक्यम्
५५ तथान्यतम:
तथा + अन्यतम:
५६ बालापरा
बाला + अपरा
५७ क ेनाथ
क ेन + अथ
५८ यदाकर्णयत्
यदा + आकर्णयत्
५९ यथानीतम्
यथा + आनीतम्
६० कालिदासस्याक र्णयत्
कालिदासस्य + आकर्णयत्
Hits: 1351
X

Right Click

No right click