साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।
तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम् ॥

साहित्य संगीत कला न ज्यांतें
लांगूलशृंगांविण की पशू ते।
तृणें न खाऊनहि वांचती हे
चतुष्पदांचें बहु भाग्य आहे ॥

Hits: 631
X

Right Click

No right click