येषां न विद्या, न तपो, न दानं,
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

विद्या नसे ज्या तप दान नाहीं
न ज्या गुण, ज्ञान, न शील कांहीं
न धर्म भूमिप्रतिभारकारी
पशूच ते मानवदेहधारी ॥

Hits: 739
X

Right Click

No right click