अधिगतपरमार्थान् पण्डितान् मावमंस्था-
स्तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि ॥
अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां
न भवति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम् ॥

जे कां ज्ञानें लाधले सद्विचारा
संपत्तीचा त्यांपुढें काय तोरा ? ॥
पद्माचा जो तंतु तो वारणाला
वारायाला पैं म्हणे सिद्ध झाला ॥

Hits: 400
X

Right Click

No right click