परिवर्तिनि संसारे मृतः
को वा न जायते ? ॥
न जातो येन जातेन
याति वंशः समुन्नतिम् ॥

उपजणें मरणें न चुके नरा
फिरत नित्य असे भवभोवरा ॥
उपजला तरि तिचि भला गमे
कुलसमुन्नति घे ज्यास्तव घे रमे ॥

Hits: 283
X

Right Click

No right click