वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणकफलस्थितां
कमठपतिना मध्येपृष्ठे सदा स विधार्यते ॥
तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा-
दहह ! महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः ॥

वाहे महीतें स्वशिरीं फणीश
तो तयास पाठीवरी कूर्म वाहतो ॥
समुद्र घे त्यासहि मांडियेवरी
थोरांचि हे थोरचि जाण यापरी ॥

Hits: 280
X

Right Click

No right click