यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरनिकान्तः ।
तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते ॥

क्रोधे जळे मणि अचेतन सूर्यकान्त
त्या लागतांच दिननायकपादघात ॥
संभावितांत गणना पहिली जयाची
साहेल तो पण कशी शठता दुज्याची ॥

Hits: 292
X

Right Click

No right click