निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यत्पतहः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

वानोत निंदोत सुनीतिमंत
चळो असो वा कमला गृहात ॥
हो मृत्यु आजीच घडो युगान्तीं
सन्मार्ग टाकूनि भले न जाती ॥

Hits: 639
X

Right Click

No right click